خانه

هفت چیزی که هر کارآفرینی باید برای توسعه‌ی فردی انجام دهد

کارآفرین بودن کارِ ایستایی نیست. بازارها تغییر می‌کنند، عادت‌های خریدِ مردم تغییر می‌کند، و فناوری نیز تغییر می‌کند. به عنوان کارآفرین لازم است که بتوانید …