فیلم قدرت ویژن

فیلم قدرت ویژن

چرا تجسم مثبت و موثر از آینده برای ملت ها و سازمان ها، شرکت ها و اجتماعات، پیرها و جوان ها و برای همه انسان هایی که می خواهند در جهان منشا اثر باشند تجسم بسیار مهم و حتی اساسی است؟