دکتر سهیل سهیلی زاده

  • استراتژیست توسعه فردی
  • مربی خودآگاهی
  • مدرس، کوچ و مشاور در حوزه سلف لیدرشیپ و لیدرشیپ
  • رئیس هیئت مدیره موسسه مشاوره مدیریت بعد چهارم
  • موسس آکادمی و باشگاه هوراز
  • دکتری حرفه ای مدیریت کسب و کار از دانشگاه تهران (DBA)
  • کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران
  • مدرس مباحث رهبری در دوره های MBA و  DBAدر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  • مدرس تفکر خلاق در دانشگاه های مختلف کشور از سال 76
  • عضو سابق هیات مدیره انجمن مشاوران مدیریت ایران