پرفسور سعید خزائی

 • آینده پژوه
 • استاد تمام و مدرس دانشگاه در حوزه آینده پژوهی
 • ریاست انجمن آینده نگاری ایران
 • مدرس سازمان یونیدو
 • مدرس دوره های دکتری آینده پژوهی
 • مشاورو استراتژیست شرکت ها و کسب وکار
 • دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران
 • دکتری آینده نگاری راهبردی دانشگاه سوربن
 • عضو برد تخصصی گروه مشاوران استراتژی اتحادیه اروپا
 • دارای 48 مقاله ISI و 69 مقاله علمی-پژوهشی
 • مولف و مترجم بیش از 50 کتاب در حوزه مدیریت و آینده پژوهی
 • عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان فارسی
 • عضو ارشد انجمن آینده جهان