سعیده نجمی

  • کوچ لایف استایل و بیزینس کوچ
  • مربــی خــودآگـــــاهی
  • مدیرعامل موسسه مشاوره مدیریت بعدچهارم
  • مدیر آکــــادمی هـــوراز
  • کوچ بین المللی از موسسه ایمپکت آمریکا
  • کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
  • کارشناس ارشد برندینگ از آکادمی برند ایران
  • کارشناس مهندسی پزشکی از دانشگاه شهید بهشتی