پرفسور سعید خزائی

  • شرکت کننده دوره های ۲۶ و ۳۱ در آکادمی هوراز
  • فارغ التحصیل DBA سازمان مدیریت صنعتی
  • فارغ التحصیل MBA سازمان مدیریت صنعتی
  • مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی شریف
  • مدیر پروژه های صنعت آلومینیوم در شرکت های آلومینای ایران(جاجرم)، آلومینیوم المهدی، آلومینیوم جنوب(سالکو)
  • مدیر تولید آند سازی شرکت آلومینیوم جنوب