آرمان ولیان

  • مدرس و سخنران در زمینه بیزینس اتیکت
  • مدرس بیزینس اتیکت در کشور اتریش، دانشگاه لئوبن
  • پایه گذار، مدرس و مشاور مبحث اتیکت تجاری در سازمان مدیریت صنعتی در سال 1394
  • مدرس و مشاور بیزینس اتیکت در اتاق های بازرگانی و صنایع ایران و آلمان / ایران و اتریش / ایران و فرانسه
  • دانش آموخته رشته مکانیک از دانشگاه مونتان اتریش 2009 – 2002